Coördinator RMT én BOOST Helmond-de Peel – Yacht – Helmond

  • Helmond

Yacht

De uitdaging Voor de dagelijkse aansturing en doorontwikkeling van zowel het regionaal mobiliteitsteam als BOOST zoeken we een operationeel coördinator. De coördinator ziet kansen op de arbeidsmarkt en speelt daar samen met de teams op in. De coördinator zoekt daarbij actief de verbinding tussen beide teams en het werkgeversservicepunt, het leerwerkloket en andere regionale publiek-private partners in de regio. De coördinator is daarmee ook een eerste aanspreekpunt/initiator namens de ‘brede samenwerking’ (samenwerking tussen RMT, leerwerkloket, werkgeversservicepunt en BOOST). De coördinator geeft samen met de teams RMT en BOOST vorm en inhoud aan de dienstverlening. Het in Q1 2023 vast te stellen regionaal arbeidsmarktplan vormt daarbij de overkoepelende paraplu. Het is aan de coördinator om samen met de teams vanuit de speerpunten van dit plan een vertaling naar de uitvoering te maken. Het is tevens aan de coördinator om, in afstemming met alle partners, de dienstverlening in communicatief opzicht (nog) meer zicht- en vindbaar te maken, rekening houdend met de ontwikkeling naar een regionaal werkcentrum. Naast de dagelijkse aansturing en coördinatie wordt van de coördinator een actieve bijdrage en input gevraagd aan de door het Rijk ingegeven ontwikkeling naar een Regionaal Werkcentrum. Dit betreft een integrale toegang tot (meer) ontschotte dienstverlening en ondersteuning aan inwoners, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. De precieze landelijke kaders worden naar verwachting in de loop van 2023 helder. Samen met alle partners moet in de regio vorm worden gegeven aan deze landelijke kaders én een vertaling worden gemaakt naar de regionale situatie. Doel is om eind 2023 de regionale invulling in een door alle partners gedragen plan te hebben beschreven om (indien mogelijk) begin 2024 van start te aan met de uitvoering vanuit een regionaal werkcentrum. Het is aan de coördinator om actief bij te dragen dit plan en daarbij de input vanuit de ‘brede samenwerking’ op te halen. Het is ook aan de coördinator om te zorgen voor een optimale borging van de teams in de nieuwe infrastructuur. Bovenstaande betekent dat de coördinator in een dynamisch werkveld opereert en met het ene been belast is met de dagelijkse aansturing en met het andere been gericht op de ontwikkeling en borging richting een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur. Opdrachtgever De opdrachtgever is de kerngroep van de van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Deze kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van gemeenten, werkgevers (VNO-NCW), werknemers (FNV en CNV), onderwijs (ROC Ter AA), Senzer en UWV. De coördinator legt verantwoording af aan de kerngroep. De centrumgemeente Helmond treedt op als gedelegeerd opdrachtgever namens de kerngroep. Taken en verantwoordelijkheden · Je vertaalt de ambitie en doelstellingen uit het regionaal arbeidsmarktplan naar plannen en uitvoeringsactiviteiten van het RMT en BOOST. · Je informeert de kerngroep over de voortgang van het RMT en BOOST en sluit hier op structurele basis indien gevraagd bij aan. · Je bent actief in de regionale netwerken, binnen de arbeidsmarktregio maar legt ook verbindingen binnen de bredere Brainportregio. Je initieert en organiseert samenwerkingen met bestaande en nieuwe (private) partners. · Je brengt raakvlakken, dwarsverbanden en afhankelijkheden tussen activiteiten en andere trajecten binnen de samenwerkingspartners in beeld waar nodig voor het functioneren van het mobiliteitsteam en BOOST; · Je stuurt op de dagelijkse aansturing en voortgang van de teams. · Je neemt deel aan landelijke netwerken en overleggen zoals het coördinatorenoverleg RMT en bent contactpersoon voor het Ministerie SZW voor wat betreft het RMT. · Je bewaakt processen, besluitvorming en financiën, conform ministeriele regeling RMT. · Je stemt af met de gemeente (als gedelegeerd opdrachtgever) over personeel en financiën. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van gezamenlijke doelen en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden. · Je coördineert vanuit een onafhankelijke positie de werkzaamheden van het RMT en BOOST en fungeert als spin in het web in het regionale samenwerkingsverband. De bemensing van het RMT bestaat uit direct bij de uitvoering betrokken medewerkers van betrokken organisaties. De medewerkers in het mobiliteitsteam blijven formeel en hiërarchisch onder de eigen moederorganisatie vallen. De medewerkers van BOOST stuur je direct aan. De loopbaancoaches en talentverbinders zijn via inhuur- en detacheringsovereenkomsten in dienst. · Je bent aanspreekpunt en aanjager van de ‘brede samenwerking’ tussen WSP, RMT, BOOST en LWL. Je jaagt deze samenwerking verder aan en ontwikkelt deze door, ook in het perspectief van de ontwikkeling richting een regionaal werkcentrum. Vanuit deze rol ben je ook aanspreekpunt rondom ‘Dichterbij dan je Denkt’. · Je bent verantwoordelijk voor het leggen van de verbinding met de rest van de organisaties. · Je betrekt belangrijke onderdelen en stakeholders via de gremia van de regionale onderwijs- en arbeidsmarktpartners in de ontwikkeling en uitwerking van projecten en producten en legt de verantwoordelijkheid daar waar hij hoort; · Je levert een essentiële bijdrage bij de ontwikkeling richting een regionaal werkcentrum en draagt hier actief aan bij. Je draagt zorg voor de optimale borging van de teams bij de operationalisering van het regionaal werkcentrum.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: